Podle Nejvyššího soudu ČR nejsou promlčené případy...

15. prosince 2007 v 13:14 |  zamlčený případy
Jde-li o jména pracovníků předškolního zařízení, obraťte se v této věci na Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy s písemnou žádostí o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Ministerstvo je povinno se Vaší žádostí zabývat, pokud splňuje zákonem stanovené náležitosti, a vyrozumět Vás do 15 dnů od přijetí podání nebo od data upřesnění žádosti.[1]
Budete-li znát jména pracovníků, můžete zvážit podání občanskoprávní žaloby na náhradu vzniklé zdravotní újmy (bolestné a ztížení společenského uplatnění) podle § 444 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Uvedené nároky projednávají obecné soudy v civilním řízení. Jako žalobce budete muset přesvědčivě prokázat příčinnou souvislost mezi Vámi popsanou událostí a vzniklou zdravotní újmou. Jedná se o poměrně komplikované dokazování, a tak je vhodné se v dané věci nechat zastoupit advokátem. Zároveň Vás upozorňuji, že zmíněné nároky jsou promlčitelné dle ustanovení § 106 odst. 1 a 2 občanského zákoníku, a to ve lhůtě dvou let ode dne, kdy se poškozený dozví o škodě a o tom, kdo za ni odpovídá. Vznese-li strana žalovaná námitku promlčení, je povinností soudu k takové námitce přihlédnout.
Podle Nejvyššího soudu ČR ale není promlčitelné tzv. "právo na poskytnutí přiměřeného zadostiučinění za neoprávněný zásah do práva na ochranu osobnosti."[2] K tomu, aby Vám bylo takové zadostiučinění poskytnuto, je třeba pozitivního rozhodnutí obecného soudu ve věci žaloby na ochranu osobnosti ve smyslu ustanovení § 13 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Soud Vám může přiznat přiměřené zadostiučinění ve formě morálního plnění nebo ve formě náhrady nemajetkové újmy v penězích, byla-li ve značné míře snížena důstojnost nebo vážnost Vaší osoby ve společnosti. Tento typ řízení je rovněž poměrně složitý z pohledu dokazovaní, a tak by bylo vhodné, kdybyste opět zvážila odbornou právní asistenci advokáta. Není také zcela jisté, zda ve své další judikatuře Nejvyšší soud ČR svůj právní názor nezmění.
Svou odpověď uzavírám s konstatováním, že Vám veřejný ochránce práv nemůže být s uvedeným problémem již více nápomocen.
S pozdravem
Mgr. Kateřina V a l a c h o v á Ph.D., v. r.
vedoucí právního odboru
(dopis je opatřen elektronickým podpisem)
Příloha
Informační leták
 

Jak se obracet na veřejného ochránce práv?

15. prosince 2007 v 12:29 |  zamlčený případy

Jak se obracet na veřejného ochránce práv

Jaké je poslání veřejného ochránce práv (dále jen ochránce)?
Veřejný ochránce práv v České republice působí k ochraně osob před jednáním úřadů a dalších institucí uvedených v zákoně č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv, pokud:
- je v rozporu s právem nebo
- neodpovídá principům demokratického právního státu a dobré správy nebo
- jsou nečinné.

Činnost jakých úřadů a institucí může ochránce prošetřovat?

Působnost ochránce se vztahuje zejména na:

- ministerstva a jiné správní úřady s působností pro celé území státu a správní úřady jim podléhající,

- orgány územních samosprávných celků (obcí, krajů) při výkonu státní správy (v přenesené působnosti), nikoli však při výkonu samosprávy (samostatné působnosti),
- Policii České republiky, nikoli však pokud vystupuje jako orgán činný v trestním řízení,
- Vězeňskou službu České republiky,
- zařízení, v nichž se vykonává vazba, trest odnětí svobody, ochranná nebo ústavní výchova a ochranné léčení,
- veřejné zdravotní pojišťovny,
- orgány soudů a státního zastupitelství při výkonu státní správy (tedy v podstatě v případě průtahů v řízení, nevhodného chování soudních osob a zaměstnanců státního zastupitelství nebo vůči porušení zásad důstojnosti a etiky soudce nebo státního zástupce).

Kam pravomoc ochránce nesahá?

Ochránce není institucí všemocnou. Zákon č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv, mu sice dává rozsáhlá oprávnění provádět v jednotlivých věcech důsledná a nezávislá šetření, nemá právo v žádném případě nahrazovat činnost orgánů státní správy a nemůže měnit nebo rušit jejich rozhodnutí. Při zjištění pochybení však může požadovat od úřadu či instituce výše uvedených, aby zjednaly nápravu (tj. aby samy zahájily řízení, odstranily nečinnost, vydaly rozhodnutí apod.).
Čím se zabývat nemůže?
Zákon neumožňuje ochránci vstupovat do soukromoprávních sporů mezi občany (spory mezi pronajímatelem a nájemcem, věřitelem a dlužníkem, zaměstnancem a zaměstnavatelem apod.), do soudních sporů. Ochránce není odvolacím místem, a ani jinak nemůže ovlivňovat výkon soudní moci.
Působnost ochránce se nevztahuje na:
- soudy všech stupňů a typů, státní zastupitelství v jejich rozhodovacích pravomocích,
- Parlament ČR, prezidenta republiky a vládu,
- Nejvyšší kontrolní úřad,
- zpravodajské služby České republiky,
- orgány činné v trestním řízení.

Jak má správně vypadat podání?

I když samotné vyřizování podnětů ochráncem není svázáno mnoha formálními pravidly, zákon stanoví několik náležitostí podnětu. Má-li podnět všechny náležitosti, odpadá tím následná korespondence mezi ochráncem a stěžovatelem směřující k doplnění podnětu. Podnět může být učiněn (doplněn) písemně nebo i ústně do protokolu v sídle Kanceláře veřejného ochránce práv v Brně, Údolní 39; podněty lze přijímat i elektronickou poštou na adrese podatelna@ochrance.cz. Webové stránky ochránce www.ochrance.cz obsahují i formulář podání se všemi náležitostmi.
Je třeba, aby podnět podala osoba, která se dožaduje ochrany svých práv. V případě, že podnět je podáván v zastoupení jiné osoby, je třeba doložit plnou moc či jiný doklad s uvedením rozsahu oprávnění.
Podnět by měl vždy obsahovat:
- vylíčení podstatných okolností včetně sdělení, zda a s jakým výsledkem byla věc předložena i jiné státní instituci,
- jméno, příjmení, bydliště stěžovatele (příp. akceptovanou plnou moc zástupce),
- u právnické osoby název, sídlo a osobu oprávněnou jejím jménem jednat,
- označení úřadu či úřadů, případně jméno a příjmení úředníků, proti nimž podnět směřuje,
- doklad o tom, že úřad, jehož se podnět týká, byl neúspěšně vyzván k nápravě,
- pokud se podnět týká rozhodnutí, je třeba přiložit jeho stejnopis (kopii).
Více se můžete dozvědět na webových stránkách www.ochrance.cz nebo na informační lince Kanceláře veřejného ochránce práv +420 542 542 888.

veřejný ochránce práv

15. prosince 2007 v 12:27 |  zamlčený případy
Veřejný ochránce práv
Údolní 39, 602 00 Brno
tel: (+420) 542542888, fax: (+420) 542542112
Vážená paní Hájková,
Kancelář veřejného ochránce práv obdržela dne 16. 10. 2007 Vaše podání, které nelze vzhledem k jeho obsahu považovat za podnět podle zákona č. 349/1999 Sb., o veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů. Z tohoto důvodu na ně nebude veřejný ochránce práv osobně reagovat. Vznesla jste dotaz, zdali je možné nalézt či zjistit jména zaměstnanců předškolního zařízení (typu jesle) v Klášterci nad Ohří, kteří jsou podle Vašeho názoru odpovědni za incident z roku 1978, kdy jste měla zdravotní nehodu a přežila jste patnáctiminutovou zástavu srdce.
Úvodem musím především uvést, že úkolem veřejného ochránce práv je v souladu se zněním zákona č. 349/1999 Sb. prošetřovat činnost správních úřadů (jako např. stavebních úřadů, katastrálních úřadů, úřadů práce, finančních úřadů, ministerstev apod.), pokud tyto nepostupují v souladu s právem a principy dobré správy nebo pokud jsou nečinné. Aby se ochránce mohl nějakým způsobem zasadit o ochranu Vašich práv, je nutné se na něj obrátit podnětem (se všemi zákonnými náležitostmi), který bude směřovat proti konkrétnímu jednání (rozhodnutí, opatření, nečinnosti atd.) konkrétního úřadu státní správy.
Vaše emailové podání však nesměřuje proti žádnému správnímu orgánu. Spíše naznačujete, že v roce 1978 došlo s největší pravděpodobností k protiprávnímu jednání, které ve Vás zanechalo nepříjemné životní vzpomínky, případně zdravotní újmu.
Vězte, že veřejný ochránce práv nemůže ve své činnosti nahradit orgány činné v trestním řízení (Policie ČR, státní zastupitelství či soudy). Není ani oprávněn zasahovat do jejich působnosti a zahajovat trestní stíhání, popřípadě dávat k takovému stíhání podněty. Pokud se domníváte, že byl v roce 1978 spáchán trestný čin, můžete se obrátit na výše uvedené orgány. Dovolte mi, abych Vás předem upozornila, že trestní právo zná u vybraných skutkových podstat institut tzv. promlčení. Pokud u vybraných trestných činů již uběhla promlčecí doba, nelze jejich pachatele trestně stíhat.[1]
 zamlčený případy

22. září 2007 v 14:29 |  zamlčený případy
Chtěla bych uvést,pokud máte případy podobné dlouhodobě zamlčené a policie,soudci,advokáti aj..vám říkají,že se s tím nedá už nic dělat.... tak se nebojte nadále bojovovat.....!!!!
Mluvila jsem s moderátorem TV NOVA a slíbil,že pokud se mu někdo ozve s podobným případem,který je starý 20-30let...tak by NOVA natočila i mě s tímletím případem...Jde o to , aby si vláda všimla čím mi také trpíme a konečně změnila zákon dřív,než pachatel zemře(napsala jsem to lidově,omlouvám se)....Jsou doktoři i jiní,kteří stávkují tak proč mi se nebát trochu taky šachovat...Zkuste a nebojte se...!
POMŮŽETE JAK SOBĚ TAK NAVZÁJEM I DRUHÝM,KTERÝ TRPÍ DODNES HENDIKEPEM....

Klinická smrt

26. srpna 2007 v 19:48 | Demjanová Jitka |  klinická smrt
TOPlist
email : j.hajkova@seznam.cz
Tento blog,který začínám psát není jen tak....Ale týká se o mém životě z roku 1978,který se stal v Klášterci nad Ohří...Vím,že jsou lidi,kteří si na tenhle příběh pamatují,někteří nž nežijí.Co chci vlastně tu vám zdělit...
Začnu od začátku.
Bydlela jsem v Miřeticích,chodilla jsem do jeslí do ulice Husova...Dnes je z té budovy banka.Jednoho dne v poledne jsem měla zvratky,když mi bylo 3roky...Museli jsme všichni povině ležet na zádech ve školce,ruce po hlavu.Prý si paní učitelka odešla na kafe.Mezitím jsem se udusila 15minut jsem měla zástavu srdce,na místě v jeslích mi dával doktor umělé dýchání...asi v sanitce mi naskočil dech...A 14 když jsem byla na přístrojích tak se rozhodovalo zda budu dále žít!!!
Proč tenhle příběh píšu....Píšu ho proto,že potřebuju zjistit jména učitelek a řiditelky...Chtěla bych zjistit hlavně od nejbližších svědectví,který by prokázali vinu,té osoby zároveň zažalovat...Pokud by se mi to povedlo tak svědek by samozřejmě byl odměněn....ještě bych chtěla zjistit jména a to za svobodna jsem se jmenovala Demjanová Jitka....Matka se jmenovala Pravdová Věra..Matka mi zemřela v roce 1982..ta už mi ty informace nezdělí...teta Zdena Jarošová pracovala v MŠ jako kuchařka a také mi vyprávěla co se a jak stalo,také sestřenice Ivana Nečasová,která pracovala ve vedlejší budově jako učitelka....Věřím,že jsou lidi,kteří si určitě na to vzpomenou....
Oblečení a bižuterie
Budu moc vděčná..

Kam dál